เงื่อนไขการเช่ารถ

เอกสารที่จะต้องใช้ในการประกอบเช่ารถ

1 สำเนาใบขับขี่ 1 ฉบับ หรือส่งไลน์

2 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ หรือส่งไลน์

เงื่อนไขการเช่ารถ

1  ผู้เช่ารถจะต้องเป็นผู้ที่ขับขี่เท่านั้น

2  ลูกค้าจะต้องวางเงินมัดจำ 3,000 – 5,000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของรถ)

3  การเช่ารถจะนับ 24 ช.ม. เท่ากับ 1 วัน ส่งคืนเกินเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ไม่คิดค่าใช้จ่าย ถ้าหลังจากนั้นจะนับชั่วโมงละ 100 บาท โดยไม่เกิน 4 ช.ม. ถ้าเกินจะนับเป็นอีก 1 วัน

4 น้ำมันตอนรับรถทางบริษัทเช่ารถจะใส่ให้เต็มถังไว้ก่อน เวลาคืนลูกค้าจะต้องใส่เต็มถังกลับเหมือนเดิม

5 ลูกค้าจะต้องจ่ายค่ามัดจำ ล่วงหน้า เพื่อเป็นการยืนยันการจะเช่ารถของท่าน หลังจากได้รับมัดจำแล้วทาง บริษัทจะเก็บรถดังกล่าวให้กับลูกค้า โดยไม่ปล่อยให้ลูกค้าคนอื่นเช่า